Một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho TOPIK 1

Bài viết này Trung Tâm Hàn Việt muốn giới thiệu cho các bạn đang trong thời gian luyện thi TOPIK 1 và các bạn muốn ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp.
Tham khảo thêm: bảng số trong tiếng Hàn
Một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho TOPIK 1
Một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho TOPIK 1
Dưới đây là bảng một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho TOPIK 1 thông dụng, ý nghĩa và ví dụ.

Grammar Point

Meaning

Example

V+아/어/여 보다

To try to V

비빔밥을 먹어보세요

V+지 마세요

Stop doing that, Don’t V

걱정하지 마세요

V+아/어/여야 돼요

Have to/should/ must V

숙제를 끝내어야 돼요

V+(으)ㄹ 게요

Future tense (1st person)

오늘밤에 전화할게요

V+(으)러

Reason for movement

남자친구를 만나러 가요

V+고

And (between verbs)

텔레비전을 보고 공부했어요

V+(으)면서

While, At the same time

운동을 하면서TV을 봤어요

A/V+거나

Or (between verbs or adjectives)

주말에 공부하거나 영화을 봐요

V+(으)면

If

안 자면 피곤할거예요

A/V+지만

But

한국말 어렵지만 재미있어요

A/V+아/어/여서

So, because, and

오늘 일해서 정말 피곤해요

V+아/어/여도

Even if, even though

바빠도 한국말을 공부해요

V+아/어/여 주세요

Please do V for me

돈가스 사 주세요

V+네요

Shows surprise, exclamation

정말 춥네요!

V+(으)려고 하다

Intend to V

카메라 사려고해요

V+(으)ㄹ까 하다

Thinking about doing V

난 일본을 배울까 해요

V+(으)니까

Because of V, reason for

지금 바쁘니까나중에 봐요

A보다

Compared to A

오늘은 어제보다 더 더워요

V+고 싶다

Would like to V

한국에 가고 싶어요

A/V+지 않다

Not A/V

피곤하지 않아요

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Việt- Hàn

 

Email: hanviettrungtam@gmail.com

Website: http://trungtamviethan.com

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Hàn - Việt Trung Tâm. Thiết kế Website bởi Trung Tâm Hàn - Việt.